ӨВГӨРХӨХ

1. Өвгөн настайгаараа түрий барих: өвгөрхөн дайрах (өтөлж хөгширснөөрөө түрий барих);


2. Өвгөн хүний зан байдал гаргах.