ӨВГӨР I
/ амьтан /

Тахианы өөр нэр.

Ижил үг:

ӨВГӨР II