өвгөн хүнд өргөмж хэрэгтэй, залуу хүнд сургамж хэрэгтэй
/ зүйр цэцэн үг /
настай хүнд асрамж, залуу хүнд сургаал хэрэгтэй гэсэн санаа