өвгөд хуучид
настай хүнд асрамж, залуу хүн сургаал хэрэгтэй гэсэн санаа