ОРВОЛЗОХ

1. Орвогор зүйлийн үргэлжлэн хөдлөх: орволзох дорволзох [хоршоо] (орвогор, дорвогор зүйлийн үргэлжлэн дэлгэрэнгүй...


2. Могой шарвалзан явах.