ОЛОНХ

Ямар нэгэн зүйлийн хагасаас илүү хувийг эзэлж байгаа нь, дийлэнх, ихэнх - Олонх хонь маань гал утааны дунд дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., олонх нь ирэх (нийт хүмүүсийн хагасаас илүү хувь нь ирэх, цуглах), олонхдоо таарах (ихэнхдээ таарах), дийлэнх олонх [хоршоо] (тоо хэмжээгээр бусдаас давсан).

олонх нь ирэх нийт хүмүүсийн хагасаас илүү хувь нь ирэх, цуглах
олонхдоо таарах ихэнхдээ таарах
дийлэнх олонх тоо хэмжээгээр бусдаас давсан