олонх нь ирэх
нийт хүмүүсийн хагасаас илүү хувь нь ирэх, цуглах