ОГНОГОР

1. Цавчим өндөр, цогногор: огногор хад (цавчим өндөр хад);


2. Мал амьтны хамар том: огногор хамар (хянга гүдгэр хамар).

огногор хад цавчим өндөр хад
огногор хамар хянга гүдгэр хамар