ОГНОГОРДОХ

Огногор нь хэтрэх, хэтэрхий огногор учраас тохиромжгүй болох.