ОГНОТОХ

Хамар дээр нь хатги гарах: огнотоод өвдөх (хамар дээр гарсан хатги өвдөх).