ОГНОЛЗОХ

Огногор зүйлийн огнос огнос хөдлөх: огнолзон сарталзах (огногор хамрын сарталзах).