АРАМДАХ

Армаар сүлбэх, жадлах - Аранзал зээрдээ давиран арамдан сүлбэв гэнэ. Жангар.