АРАМДУУЛАХ

Армаар сүлбүүлэх, жадлуулах - Ухаа хонгор морийг арамдуулж ирээд дайрав. Жангар.