АРАНГА III
/ хуучирсан /

Бөөгийн хүүр оршуулсан газар: бөөгийн аранга (бөөгийн хүүр оршуулсан газар).