НАВТГАР

Өндөр, овгор зүйлийн хэвийн хэмжээнээс намхан, пагдгар: навтгар хар овоохой (намхан хар овоохой), дэлгэрэнгүй...

навтгар хар овоохой намхан хар овоохой
навтгар бүдүүн намхан тарган
навтгар таван салаа уулын чулуулаг бэл, энгэр, эргийн мараалаг нуга, элс хайрга, сайрын ёроол, замын дагуу, хот суурин газар, тариа ногооны талбайд ургах олон наст өвс