МАШУУ
/ анагаах /

Хоол хэтэрснээс ходоод хямрах өвчин, хоолны хордлого.