МАТААЧ

1. Хүнийг далдуур матан муучилдаг хүн: матаач зан (далдуур матаж, муу хэлж байдаг зан байдал);


2. Зохих байгууллагад тодорхой хүний асуудлаар байнга мэдээлдэг хүн.