МАГАДЛУУШТАЙ

Магадлан үзүүштэй: магадлууштай зүйл (дахин хянаж үзмээр зүйл), магадлууштай мэдээ дэлгэрэнгүй...

магадлууштай зүйл дахин хянаж үзмээр зүйл
магадлууштай мэдээ шалган, нягталж үзмээр мэдээ