ЛУГЛАЙЛГАХ

Луглагар болгох, луглагар харагдуулах.