ЛУГЛАЙХ

Луглагар болох, луглагар харагдах: луглайн байх (сүртэй бараатай харагдах), луглайн дэлгэрэнгүй... (том сүртэй хүний тарайн суух) - Луглайн сууж, чимээгүй дүнсийнэ. С.Дашдооров. Миний ард түмэн.

луглайн байх сүртэй бараатай харагдах
луглайн суух том сүртэй хүний тарайн суух