ЛИНОТИП

Үсгээ өөрөө цутган өрдөг хэвлэлийн машин.