ЛАГСГАРДАХ

Хэтэрхий лагсгар болох, лагсгарын учир зохисгүйдэх.