ЛАГУЙ

Бурхны шашны гэлэн хүний гадуур нөмрөх номын хувцас, номт дээл; лагай.