КНОП

1. Дарах товчлуур: кноп дарах (товчлуур дарах) - Кноп дарахад ногоон гэрэл асвал насос гэмгүй дэлгэрэнгүй... О.Намнандорж. Түүвэр зохиол;


2. Хавтгай том тавтай богино жижиг хадаас: товруу хадаас: цаасны кноп (цаас хадах, тогтоох зориулалт бүхий богино хадаастай жижиг дэлгэрэнгүй...
кноп дарах товчлуур дарах
цаасны кноп цаас хадах, тогтоох зориулалт бүхий богино хадаастай жижиг товч