КОД

Тогтоосон тэмдгийн хураангуй, тусгайлсан тодорхой дүрэм, тэмдгийн цогц, томьёолсон тэмдгийн жагсаалт.