КОКСЖУУЛАХ

Кокстой болгох: нүүрс коксжуулах (нүүрсийг коксын хольцоор баяжуулах).