ИОНОСФЕР

Их хэмжээний ион болон чөлөөт электрон агуулсан агаарын дээд хэсэг, ионосферын радио долгионыг ойлгох ба шингээх чанар дэлгэрэнгүй...