ИВЭРХИЙ

1. Юмны ивэрсэн, цоорч цөмөрсөн газар: хөхүүрийн ивэрхий (хөхүүрийн цоорхой), ивэрхий дэлгэрэнгүй... (цөмөрхий ёроолтой сав, цоорхой ёроолтой сав);


2. Арьсан дор хэвлийн хөндийн цоройн булчин язран урагдсан өвчин: цавины ивэрхий (цавины язархай), ивэрхий хүн дэлгэрэнгүй...
хөхүүрийн ивэрхий хөхүүрийн цоорхой
ивэрхий ёроолтой сав цөмөрхий ёроолтой сав, цоорхой ёроолтой сав
цавины ивэрхий цавины язархай
ивэрхий хүн язархай цоройтой хүн