ИВРЭНГЭ
Нэлээд ивэрсэн байдалтай, цөмөрч унах дөхсөн байдалтай.