хүнээс зайламтгай амьтан
а. Хүний дуу, бараагаар үргэн зугтдаг зэрлэг амьтан; б. [шилжсэн] Зожиг хүн