ЗАЙЛАХ II

1. Хүн, амьтан оршин байгаа газраасаа явах, бултан зугтах: гэрээс зайлах (гэрээс дайжих), зам дэлгэрэнгүй... (а. Замаас гарах - Хүүе бадарчин, чи зам зайл. Монгол ардын үлгэр; б. Замаас холдож буух), нутгаасаа зайлах (нутгаасаа гарах), оргон зайлах (оргон зугтаах), хотоос зайлах (хотоос явах) - Тогоонтөмөр хаан Бээжингээс зайлж Монгол газар ирээд энэ нийслэлийг байгуулжээ. С.Дашдэндэв. Улаан наран;


2. Цэрвэх, холдох: нөхөр зайлах (нөхөр хөндийрөн холдох), сүнс сүлд зайлах (маш их аймтгай, арчаагүй, унхиагүй дэлгэрэнгүй...
3. Хойш сууж хойргоших: ажлаас зайлах (ажлаас зугтах), хүчрээс зайлах (хүнд хүчрээс халшран ухрах);
4. Аюул хөнөөлөөс хэлтрэх: зовлонгоос зайлах (зовлонгоос мултрах), өвчнөөс зайлах (өвчнөөс ангижрах), үхлээс дэлгэрэнгүй... (үхлээс аврагдах) - Гэвч тэр зовлонгоос зайлах арга аавд байсангүй. С.Дашдэндэв. Улаан наран.

гэрээс зайлах гэрээс дайжих
зам зайлах а. Замаас гарах - Хүүе бадарчин, чи зам зайл. Монгол ардын үлгэр; б. Замаас холдож буух
нутгаасаа зайлах нутгаасаа гарах
оргон зайлах оргон зугтаах
хотоос зайлах хотоос явах
нөхөр зайлах нөхөр хөндийрөн холдох
сүнс сүлд зайлах маш их аймтгай, арчаагүй, унхиагүй болох
хүн зайлах хүн цэрвэн хөндийрөх
ажлаас зайлах ажлаас зугтах
хүчрээс зайлах хүнд хүчрээс халшран ухрах
зовлонгоос зайлах зовлонгоос мултрах
өвчнөөс зайлах өвчнөөс ангижрах
үхлээс зайлах үхлээс аврагдах
Ижил үг:

ЗАЙЛАХ I

ЗАЙЛАХ III