ЗААДАСЛАХ

1. Юманд заадал гаргах, заадаллах: авдрын булан заадаслах (авдрын буланг ам, уулзар гарган залгах);


2. Юмыг заадлаар нь салгах, заах.