нас бие жагсах
эрийн цээнд хүрэх, байргаших, нас бие гүйцэх