түргэн жагсаал
цэргүүдэд түгшүүрийн дохио өгөх, цэргүүдийг түргэн шалмаг хөдөлгөөнд сургах жагсаал