жагсаалын бэлтгэл
жагсаалд шаардлагатай зүйлийг бүрдүүлэх ажил