зургийн жааз
уран зураг, гэрэл зураг зэргийг агуулах гуу, хүрээ