ЁЛТОЙЛГОХ

Ёлтгор болгох - Суусан тэрэгнийхээ ар луу гал ёлтойлгон утаа үнэртүүлэв. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.