ЁЛТГОР

Бүдэг гэрэл, голтгор юм: ёлтгор гэрэл (бүүдгэр гэрэл), ёлтгор алт (өнгө муутай алт), дэлгэрэнгүй...

ёлтгор гэрэл бүүдгэр гэрэл
ёлтгор алт өнгө муутай алт
ёлтгор мөнгө өнгө муутай мөнгө
ёлтгор нүд цог жавхаагүй, гал нь буурсан нүд
ёлтгор шил бүрзийсэн шил