ЁВЧОО

1. Байн байн ёвчоод байдаг зантай: ёвчоо хурга (байн байн нудчин хөхдөг хурга);


2. Нийцгүй зантай, эв дүйгүй: ёвчоо ааштай хүн (давдганасан түргэн уур уцаартай хүн).

ёвчоо хурга байн байн нудчин хөхдөг хурга
ёвчоо ааштай хүн давдганасан түргэн уур уцаартай хүн