ЕГӨӨДӨМТГИЙ

Егөөдөх нь олонтоо, егөө үг хэлэмтгий: егөөдөмтгий хүн (егөөдөх нь олонтоо хүн).