ЕВРЕЙЖҮҮ

Еврей байдалтай, еврей маягийн, еврей хүнтэй адилавтар: еврейжүү хүн (нэлээд жүүд байдалтай болсон дэлгэрэнгүй...