АЛМАТ
/ нутгийн аялгуу /

Ус хийх хавчиг, модон сав.