АЛМУУР I

1. Дээрээ хөндөлтэй суга таяг: алмуур тулж явах (суга таяг тулах);


2. Сал, завь зэргийг тулж явуулдаг мод.

Ижил үг:

АЛМУУР II