ДЭВТЭЙ

Дэв бүхий: дэвтэй юм (дэв, бузар шингэсэн юм), дэвтэй хүн (шунаг хүн).

дэвтэй юм дэв, бузар шингэсэн юм
дэвтэй хүн шунаг хүн