ДЭВТЭР I

1. Давхарлан үдсэн цаас, олноор нь хавсарч товхисон цаас: зургийн дэвтэр (зураг зурах, дүрслэх үдмэл дэлгэрэнгүй...


2. Ном бичгийн нэг боть, товхиос: тэргүүн дэвтэр (нэгдүгээр боть), дэд дэвтэр (дэд боть);
3. [хуучирсан] Түүхийн эрих, товч.

зургийн дэвтэр зураг зурах, дүрслэх үдмэл цаас
нотны дэвтэр нот тэмдэглэх үдмэл цаас
өврийн дэвтэр а. Биедээ авч явах авсаархан жижиг дэвтэр; б. Тэмдэглэлийн дэвтэр
санал гомдлын дэвтэр үйлчилгээтэй холбоотой сайн, саар зүйлийн талаар хувийн саналаа бичих дэвтэр
сурлагын дэвтэр

авсан дүнг нь бичиж эцэг эхтэй харилцах дэвтэр

тэмдэглэлийн дэвтэр тэмдэглэл хөтлөх зориулалттай бичиг цаас
хадгаламжийн дэвтэр иргэдийн банканд мөнгөө хадгалуулсан тухай албан ёсны баталгаатай дэвтэр
дэвтрийн гадар дэвтрийн хавтас
дэвтрийн нүүр дэвтрийн өмнө тал
ном дэвтэр унших, бичих зүйл
тэргүүн дэвтэр нэгдүгээр боть
дэд дэвтэр дэд боть
Ижил үг:

ДЭВТЭР II