ДЭВТЭРЛЭХ

Юм барласан цаасыг дэвтэр болгон үдэх: дэвтэрлэх тасаг (цаасыг үдэж хавтаслан ном болгох тасаг), дэлгэрэнгүй...

дэвтэрлэх тасаг цаасыг үдэж хавтаслан ном болгох тасаг
цаас дэвтэрлэх цаас үдэж, дэвтэр болгох