ДЭВТЭРЛЭГЧ

1. Цаас дэвтэрлэх ажил хийдэг хүн - Дэвтэрлэгч нарын ажлын хөлсийг бодов. Яриа;


2. Хэрэг явдлыг дэвтэрт бичиж тэмдэглэгч.