ДУУСВАРЛАХ

Үйл явдлын төгсөх, дуусвар болох - Ажлаа дуусварлаад эргэж ирнэ. Яриа.