ДУУСВАРТАЙ

Дуусвар бүхий: ажил хийвэл дуусвартай, давс хийвэл уусвартай [зүйр цэцэн үг] (аливаа ажил үйлийг дэлгэрэнгүй...