ДУУСГАВАРЛАХ

Дуусгавар болох: яаравчлан дуусгаварлах (нэн түргэлэн дуусгах).